OZE w Gminie Stoczek Łukowski

Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził kolejne projekty do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku. Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.Z Powiatu Łukowskiego na tej liście znalazła się Gmina Stoczek Łukowski z dofinansowaniem ponad 3,42 mln zł. Gratulacje dla Pana Wójta Marek Czub oraz Mieszkańców Gminy. Montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych ograniczy emisję dwutlenku węgla.