Budżet Województwa Lubelskiego na rok 2022 uchwalony

Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego przyjęli budżet na 2022 rok. 18 radnych głosowało za, 13 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Budżet województwa lubelskiego w liczbach:

  • Dochód: 1 317,73 mld zł,
  • Wydatki: 1 240,80 mld zł.

Budżet roku 2022 jest nadwyżkowy (76,93 mln zł), nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych zaciągniętych i wyemitowanych w latach ubiegłych.

– Budżet 2022 roku to fundament dający szansę na wykorzystanie dodatkowego finansowania, do którego Województwo Lubelskie musi być przygotowane. Po raz pierwszy od wielu lat plan budżetu zakłada nadwyżkę budżetową wynosząca 77 mln zł. Zostanie ona przeznaczona na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych zaciągniętych i wyemitowanych w latach ubiegłych –mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Wydatki inwestycyjne wyniosą 455,07 mln zł. Główny kierunek inwestycji w budżecie województwa na 2022 rok to rozbudowa dróg na kwotę 322,17 mln zł. Kluczowe inwestycje drogowe to drogi wojewódzkie nr: 835 (Lublin – Grabownica Starzeńska), 833 (Chodel – Kraśnik), 801 (Warszawa – Puławy), 836 (Bychawa – Kębłów), 824 (Żyrzyn – Annopol), 830 (Lublin – Bochotnica), 820 (Sosnowica – Łęczna). Na realizację inwestycji województwo pozyska środki unijne w kwocie 67,33 mln zł oraz z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 150,97 mln zł. Łącznie będzie to ok. 40,755 km dróg, budowa dwóch obwodnic (Dęblin, Nałęczów) i dokończenie jednego mostu (rz. Sierotka).

Drugi kierunek zadań inwestycyjnych to inwestycje w ochronie zdrowia w kwocie 39,13 mln zł. W ramach inwestycji ze środków unijnych realizowane będą dwa projekty Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie dotyczące podniesienia jakości usług informatycznych oraz zwiększenia efektywności funkcjonowania Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, ponadto kwota 10,95 mln zabezpieczona została dla beneficjentów RPO realizujących projekty z zakresu ochrony środowiska w ramach XIII Osi priorytetowej. Wśród zadań inwestycyjnych własnych zabezpieczono środki w kwocie 9,34 mln zł na dokończenie inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dodatkowo w roku 2022 zaplanowano rezerwę celową w kwocie 15 mln zł na wkład województwa do projektów własnych szpitali finansowanych ze środków unijnych i funduszowych.

W roku 2022 zostanie zakończony zakup kolejowych pojazdów szynowych
do realizacji przewozów regionalnych w kwocie 18,85 mln zł ze środków
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Zostanie zrealizowana płatność za dziewiąty zespół trakcyjny.

Kolejne kierunki zadań inwestycyjnych to gospodarka mieszkaniowa, czyli inwestycje w budynkach stanowiących własność województwa w kwocie 18,41 mln zł, w tym m.in. dostosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych oraz remont pomieszczeń, przebudowa budynku w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14 na potrzeby szkoły policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Białej Podlaskiej.

Środki budżetu zostaną przeznaczone poza inwestycjami infrastrukturalnymi także
na utrzymanie zadań:

  • jednostek oświaty 65,88 mln zł,
  • instytucji kultury 65,15 mln zł,
  • wspieranie przedsiębiorczości 29,94 mln zł,
  • rolnictwo 23,67 mln zł,
  • administrację publiczną 202,98 mln zł.

Przekażemy 94,45 mln zł do regionalnych przewozów kolejowych. Na objęcie akcji Portu Lotniczego Lublin S.A. przeznaczono 14,22 mln zł.

Dochody budżetu to: subwencja wyrównawcza 303,50 mln zł, subwencja regionalna 102,72 mln zł, subwencja oświatowa 36,82 mln zł, uzupełnienie subwencji ogólnej 27,69 mln zł, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 240,38 mln zł, od osób fizycznych 64,04 mln zł. Środki z budżetu Unii Europejskiej – w tym w ramach RPO WL to 230,82 mln zł.