Negocjacje Kontraktu Programowego na lata 2021-2027

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie odbyła się wideokonferencja z udziałem marszałka Jarosława Stawiarskiego oraz Wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemara Budy. Jej tematem były negocjacje Kontraktu Programowego dla Województwa Lubelskiego. Chodzi o Fundusze Europejskie na lata 2021 -2027.

Pod koniec stycznia władze województwa lubelskiego negocjowały Umowę Partnerstwa – najważniejszy dokument określający w co region zainwestuje Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. Określono tam, że Lubelskie na realizację nowego programu regionalnego ma do dyspozycji 1,768 mld euro. Teraz przyszedł czas na negocjacje założeń Kontraktu Programowego – dokumentu, który szczegółowo określa kierunki i warunki dofinansowania oraz priorytetowe przedsięwzięcia realizowane w ramach przyszłych regionalnych programów oraz jest szansą na pozyskanie dodatkowych środków z Polityki Spójności na lata 2021-2027. Zawarcie Kontraktu Programowego stanowi podstawę do negocjacji programu na lata 2021-27 z Komisją Europejską. Wskazuje m.in. maksymalną kwotę dofinansowania programu środkami pochodzącymi z funduszy UE lub z budżetu państwa oraz minimalną kwotę wkładu krajowego niezbędną do jego realizacji (którą zapewnia samorząd województwa ze środków własnych lub środków beneficjentów). Kontrakt określa kierunki i warunki dofinansowania służące realizacji Umowy Partnerstwa zarówno w zakresie polityki spójności jak i planowanych przedsięwzięć priorytetowych.

Fundusze Europejskie są od lat kołem zamachowym gospodarki naszego regionu, dlatego rozmawiamy o zwiększeniu środków dla Lubelskiego. Chodzi o dodatkowych blisko 750 mln euro. – tłumaczy Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Negocjujemy dodatkowe środki

Kwota programu dla województwa lubelskiego przewidziana w  Umowie Partnerstwa
to 1,768 mld EU. Warto zaznaczyć, że daje to alokację wg. średniego kursu EUR (z ostatnich 24 miesięcy – EBC) na poziomie 7,758 mld zł. Zarząd województwa opracował propozycje, które pozwolą na pozyskanie dodatkowych środków dla regionu. W tak zwanej „puli do wzięcia” na lata 2021-2027 (dla 16 województw) jest 7,104 mld euro. Lubelskie przygotowało propozycje, które zwiększają obecny zakres dofinansowania z UE o kwotę 744,78 mln euro. Licząc kwotę przeznaczoną w ramach Umowy Partnerstwa oraz dodatkowych środków o jakie staramy się w ramach Kontraktu Programowego daje to kwotę blisko 2,513 mld euro.

Rekomendacje jakie nasz region wskazał do dodatkowego wsparcia w ramach Kontraktu Programowego zawierają 12 indywidualnie określonych przedsięwzięć priorytetowych. Znajdują się tam działania dotyczące: uzupełnienia zasobu geodezyjnego regionu, marketingu gospodarczego województwa oraz usuwania azbestu. Ponadto pomyślano o inwestycjach tj.: Green Human Space – Międzynarodowe Centrum Rozwoju Zielonych Technologii z Kompleksem Muzealno-Wystawienniczym (2 przedsięwzięcia) oraz modernizacji Teatru im. J. Osterwy
w Lublinie. Kolejny ważny obszar ujęty w propozycjach Zarządu Województwa
to wsparcie dwóch jednostek ochrony zdrowia: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. J. Dukli w Lublinie (3 przedsięwzięcia) oraz Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie. Rekomendacje zawierają również realizację przedsięwzięcia o nazwie „Roztocze – Kraina Rowerów” oraz działanie polegające na dostosowaniu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do zmian klimatycznych.

Rekomendacje zawierają również realizacje projektów w ramach:

  • Polityki senioralnej (EFS+);
  • Funkcjonowania i rozwoju Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci
    i Młodzieży;
  • Konkursu dla partnerstw z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją (kultura, turystyka) – bez rewitalizacji;
  • Konkursu dla gmin województwa lubelskiego zagrożonych trwałą marginalizacją  (rewitalizacja);
  • Konkursu dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze województwa lubelskiego wyznaczonych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (rewitalizacja)

Ponadto przewidziano zwiększenie alokacji na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 17. miejskich obszarów funkcjonalnych (ośrodka wojewódzkiego, 4 ośrodków subregionalnych oraz 12. ośrodków lokalnych).